Ready Meals / Other

Other

Piato Stuffed Cabbage Leaves Palirria S.A. | Greece PAL1087 retail Product
Peas In Oil Palirria S.A. | Greece PAL3001 retail Product
Green Beans In Oil Palirria S.A. | Greece PAL3002 retail Product
Eggplant Imam Palirria S.A. | Greece PAL3003 retail Product
Okras In Oil Palirria S.A. | Greece PAL3013 retail Product
Stifado (Onions) Palirria S.A. | Greece PAL3016 retail Product
Piato Okras In Oil Palirria S.A. | Greece PAL3041 retail Product
Eggplant Pulp Palirria S.A. | Bulgaria PAL3085 Retail Product / Foodservice Product
Eggplant Pulp Palirria S.A. | Bulgaria PAL3090 foodservice Product
Piato Artichoke w Lemon Sauce Palirria S.A. | Greece PAL3107 retail Product
Aubergines retail Product
Okras in oil retail Product
Peas In Oil retail Product
Our Brands
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • misko
 • kriton
 • loumidis
 • loumidis cafe
 • loux
 • mgf
 • paliria
 • nescafe
 • nestle
 • olympous
 • orino
 • sdoukos
 • royal
 • papadopoulos
 • papadimitriou