Frozen Goods

Bakery

Spiral Pie w Cheese 35 Units Ioniki | Greece FIFS2235 foodservice Product
Spiral w cheese & Spinach 35 units Ioniki | Greece FIFS2237 foodservice Product
Spiral Pie w Feta Cheese 6/850 gr Ioniki | Greece FIL2201 retail Product
Spiral Pie w Spinach 6/850 gr Ioniki | Greece FIL2202 retail Product
Bougatsa Traditional Pie 12/500gr Ioniki | Greece FIL2203 retail Product
Mini Rolls w Raisin & Apple Ioniki | Greece FIL2206 retail Product
Filo Mini Rolls Dolmades 14/500gr Ioniki | Greece FIL2207 retail Product
Spiral Pie w Feta & Spinach Ioniki | Greece FIL2208 retail Product
Puff Pastry Minis w Feta Cheese Ioniki | Greece FIL2209 retail Product
Mini Spiral Pies w Feta & Spinach Ioniki | Greece FIL2212 retail Product
Μini Triangles w Feta & Spinach Ioniki | Greece FIL2213 retail Product

Fillo

Apollo Fillo #4 Krinos Foods | USA KRIF04 Retail Product / Foodservice Product
Apollo Fillo #7 Krinos Foods | USA KRIF07 Retail Product / Foodservice Product
Our Brands
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • misko
 • kriton
 • loumidis
 • loumidis cafe
 • loux
 • mgf
 • paliria
 • nescafe
 • nestle
 • olympous
 • orino
 • sdoukos
 • royal
 • papadopoulos
 • papadimitriou