Frozen Goods / Fillo

Fillo

Apollo Fillo #4 Krinos Foods | USA KRIF04 Retail Product / Foodservice Product
Apollo Fillo #7 Krinos Foods | USA KRIF07 Retail Product / Foodservice Product
Our Brands
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • misko
 • kriton
 • loumidis
 • loumidis cafe
 • loux
 • mgf
 • paliria
 • nescafe
 • nestle
 • olympous
 • orino
 • sdoukos
 • royal
 • papadopoulos
 • papadimitriou