Meats & Poultry / Gyro Strips

Gyro Strips

Halal Strips Loumidis Foods | USA Gyro Strips | MFGHS1107 foodservice Product
Strip Fully Cooked Loumidis Foods | USA Gyro Strips | MFGS1110 foodservice Product
Titan Gyro Strips Kronos Foods | USA Gyro Strips | KRN1052 foodservice Product
Premium Gyro Strips Kronos Foods | USA Gyro Strips | KRN1063 foodservice Product
Our Brands
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • misko
 • kriton
 • loumidis
 • loumidis cafe
 • loux
 • mgf
 • paliria
 • nescafe
 • nestle
 • olympous
 • orino
 • sdoukos
 • royal
 • papadopoulos
 • papadimitriou