Frozen Goods / Bakery

Bakery

Spiral Pie w Cheese 35 Units Ioniki | Greece FIFS2235 foodservice Product
Spiral w cheese & Spinach 35 units Ioniki | Greece FIFS2237 foodservice Product
Our Brands
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • misko
 • kriton
 • loumidis
 • loumidis cafe
 • loux
 • mgf
 • paliria
 • nescafe
 • nestle
 • olympous
 • orino
 • sdoukos
 • royal
 • papadopoulos
 • papadimitriou